ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΡΟΧΙΑΚΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- LEWIS- ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ

Δίνονται τα στοιχεία 19K , 22Ti , 15P

α) Να γίνει κατανομή των ηλεκτρονίων των παραπάνω στοιχείων σε υποστιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση ακολουθώντας την αρχή της ελάχιστης ενέργειας.

β) Να βρείτε τους κβαντικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στα τροχιακά των e σθένους των παραπάνω στοιχείων.

γ) Να τοποθετήσετε τα ηλεκτρόνια σθένους των παραπάνω στοιχείων στα κατάλληλα τροχιακά ακολουθώντας τον κανόνα του Hund και την απαγορευτική αρχή του Pauli.

δ) Να βρείτε για τα παραπάνω στοιχεία ΤΟΜΕΑ, ΟΜΑΔΑ, ΠΕΡΙΟΔΟ στο περιοδικό σύστημα και να εξηγήσετε γιατί.

ε) Να κατατάξετε τα στοιχεία 6C 8Ο κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα και κατά αυξανόμενη ενέργεια 1ου ιοντισμού και να εξηγήσετε γιατί.

στ) Να γίνουν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis :

1. Η2CΟ3 2. CΟ32- 3. Να2CΟ3 4. CΟ2 (Δίνεται 11Να, 1Η )

ζ) Σύμφωνα με την θεωρία δεσμού σθένους να βρεθούν όλοι οι σ και οι π δεσμοί και να περιγραφούν ποια τροχιακά συνδυάζονται (υβριδικά και μη ) στις ενώσεις:

1. Η2CΟ3 2. CΟ2 3. Φορμαλδεύδη 4. Μυρμηκικό οξύ

5. Αιθανονιτρίλιο